phát hiện được sau khi thao lap dieu hoa dấu hiệu hư hỏng